Aday Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında

 Aday Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması KİMTEKS KİMYA TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş’ nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

İşlenen Kişisel Veriler

 1. Kimlik bilgileri: Ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi,kimlik numarası.
 2. İletişim bilgileri: Ev adresi, e-posta adresi, telefon numarası.
 • Aile durumuna ilişkin bilgiler: medeni durumu, çocuk sayısı, eşinin mesleği.
 1. CV bilgileri: Çalışma geçmişi, referans bilgileri, eğitim geçmişi, diploma bilgileri, kurs/sertifika bilgileri, profesyonel yetkinlikler, askerlik durumu, hobiler,
 2. Sağlık bilgileri: Çalışmaya engel bir durum olup olmadığına ilişkin bilgiler.
 3. Acil durumlarda ulaşılabilecek yakın bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Yaptığınız iş başvurusu nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılabilmesi,
 • Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi,
 • Gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesi,
 • CV’nizin ileride açılacak pozisyonlar için değerlendirmeye alınması,
 • Grup şirketlerimizin/iştiraklerimizin değerlendirmesine sunulması.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan; “açık rıza bulunması” hukuki sebebi ile sizden sözlü veya yazılı, web sitemiz üzerinden, insan kaynakları internet platformları, telefon ve e-posta aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verilerini, ana hissedarımız, grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine” göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@kimteks.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. No:1B Polat Plaza B Blok K:11 34394 Şişli / Istanbul-Türkiye
Telefon: (0212) 325 25 95
İnternet Sitesi: www.kimteks.com.tr
Eposta Adresi: kvkk@kimteks.com.tr