Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılması

İnterplast Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş..olarak;  güvenliğinize önem veriyoruz ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ” (kısaca KVKK)hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

“KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI” NA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİLENDİRME

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca İnterplast Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ den almış olduğunuz hizmetler kapsamında Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, Şirketimizce “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda açıkladığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verileriniz, Ticaret Kanunu, Gümrük Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra; Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetler ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, raporlama, değerlendirme, risk izleme, istihbarat, Şirketimiz ve ortaklarımızın mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile ilişkili olarak 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Genel merkezimiz aracılığıyla kişisel verilerin sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmasıdır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara,Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, yetkili avukatlara/hukuk bürolarına, yeminli mali müşavirlere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere Şirketimizce aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.Maddesi Uyarınca Haklarınız: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verilerinizin işlenmişse bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’ nin 7. maddesinde kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.